Algemene voorwaarden budgetcoaching

1. Definitie

1.1 Opdrachtnemer: de heer W.A. Hol, handelend onder de naam MBC Budgetcoaching,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer 54984246, die in deze algemene voorwaarden verder wordt aangeduid als: Mijnbudgetcoach.nl

1.2 Opdrachtgever: (1) de cliënt, of (2) de werkgever van de cliënt, of (3) een derde die een overeenkomst afsluit ten behoeve van een cliënt of een relatie (o.a. de werkgever van de cliënt).

1.3 Cliënt: de natuurlijke persoon die door MBC Budgetcoaching gecoacht wordt.

1.4 Opdracht: de overeenkomst van opdracht die wordt gesloten tussen MBC Bewindvoering en de opdrachtgever krachtens welke de werkzaamheden worden verricht.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij MBC Budgetcoaching partij is.

2.2 De bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar zijn aard de strekking hebben ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de overeenkomst.

2.3 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van een nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

3. Overeenkomst

3.1 Het aanbod wordt schriftelijk vastgelegd in een offerte. Alle offertes zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte of overeenkomst budgetcoaching door de opdrachtgever. De opdrachtnemer begint met de werkzaamheden na ondertekening van de offerte.

3.3 Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden indien die schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

4. Uitvoering

4.1 Het eerste gesprek is een intakegesprek. Dit gesprek vindt voorafgaand aan de offerte plaats en is vrijblijvend maar niet kosteloos. In het gesprek worden de mogelijkheden verkend voor MBC Budgetcoaching, tussen haar en de cliënt. Besproken wordt de concrete hulpvraag, de persoonlijke behoefte en verwachtingen van de cliënt ten aanzien van de vraag en het coachingstraject of advies, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanning. Mijnbudgetcoach.nl behoudt zich het recht voor om na dit intakegesprek te beslissen dat zij ten aanzien van de cliënt geen overeenkomst zal aangaan met de cliënt of de beoogde opdrachtgever.

4.2 Wanneer MBC Budgetcoaching, op het moment dat de overeenkomst van kracht is, de overtuiging heeft, om welke reden dan ook, de cliënt niet verder te kunnen coachen of adviseren, wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching/advisering afgerond. Andersom, als blijkt dat de cliënt zich onvoldoende gesteund voelt in het proces, kan de cliënt te allen tijde de relatie verbreken. Dit besluit wordt in een afrondend gesprek toegelicht.

4.3 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de coaching en verwoordt deze persoonlijk aan de opdrachtgever. De cliënt en/of de opdrachtgever zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het budgettaire advies. Indien de opdracht door derden is verstrekt zal Mijnbudgetcoach.nl alleen schriftelijk rapporteren aan opdrachtgever, waarbij het rapport door zowel Mijnbugetcoach.nl als door de cliënt zijn ondertekend.

5. Geheimhouding

5.1 Alles wat in het contact tussen MBC Budgetcoaching en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk. MBC Budgetcoaching treedt met betrekking tot het besprokene niet naar buiten, bijvoorbeeld naar de opdrachtgever/werkgever. Alleen de gecoachte zelf heeft het recht te beslissen wat naar buiten komt. Hij kan daartoe in goed overleg de budgetcoach machtigen.

5.2 De cliënt machtigt MBC Budgetcoaching tot het opvragen en uitwisselen van gegevens bij derden, voor zover die nodig zijn om het ingezette budgetbegeleidingstraject uit te voeren. Cliënt zal hiertoe een machtigingsformulier ondertekenen.

6. Tarieven en betalingen

6.1 Met de opdrachtgever (cliënt zelf, werkgever of derde) worden prijsafspraken gemaakt op basis van een uurtarief. De budgetcoach zal in de offerte een inschatting geven van het verwachte aantal benodigde gesprekken. Deze indicatie is niet bindend.

6.2 Opdrachtgever is aan de budgetcoach een vergoeding voor te rijden kilometers en reistijd verschuldigd tegen een in de overeenkomst genoemd tarief, indien de coaching/advisering plaatsvindt op een andere locatie dan op het woonadres van de budgetcoach.

6.3 De budgetcoach behoudt zich het recht voor om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen.

6.4 De budgetcoach zal de opdrachtgever uiterlijk na afloop van de kalendermaand, een factuur sturen voor de geleverde uren.

6.5 De opdrachtgever dient de factuur, zonder korting, opschorting of verrekening aan de budgetcoach te betalen binnen veertien dagen.

6.6 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat er nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd aan de opdrachtnemer over het nog openstaande bedrag van 1% per maand of, indien hoger, de wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door de budgetcoach niet tijdig van de opdrachtgever ontvangen betalingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6.7 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en werkzaamheden op te schorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

6.8 De budgetcoach behoudt zich het recht voor om een gesprek in rekening te brengen als de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld. Afmelden dient 24 uur voor de afspraak te geschieden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De budgetcoach is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, de cliënt of een derde die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de budgetcoach toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade, waartegen de budgetcoach verzekerd is dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Daarbij moeten in ieder geval de volgende beperkingen in acht worden genomen:

– Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade, derving van inkomsten en andere gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan.

– Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de budgetcoach nimmer aansprakelijk.

– De door de budgetcoach te betalen schadevergoeding is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareeerde opdrachtsom. Bij opdrachten met de duur van langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van één maal het jaarmaximum.

7.2 MBC Budgetcoaching is niet aansprakelijk voor schade die is verzoorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van de juiste informatie welke mMijnbudgetcoach.nl, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

8. Ontbinding

8.1 MBC Budgetcoaching behoudt zicht het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtstspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Mijnbudgetcoach.nl kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Mijnbudgetcoach.nl de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

8.2 Indien opdrachtgever en MBC Budgetcoaching een zgn. nazorg-overeenkomt hebben afgesloten, heeft opdrachtgever te allen tijde het recht deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hierbij wordt een opzegtermijn in acht genomen van één kalendermaand, rekenend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de brief waarin de beëindiging wordt aangekondigd.

8.3 Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen dan wel verdere uitvoering opschorten, indien de andere partij al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten gevolge van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Indien de budgetcoach de overeenkomst op basis van dit artikel beëindigt, is zij tevens gerechtigd onmiddellijke voldoening van haar toekomende rechten uit te oefenen.

9. Overige bepalingen

9.1 Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de budgetcoach woonachtig is.